Návod k obsluze

Radek Hrčka

IČ: 07414072

sídlo: Žabeňská 949, 73921 Paskov

Tel: +420 777 043 613

E-Mail: koupacisudyavany@email.cz

www.koupacisudyavany.cz

 

NÁVOD K OBSLUZE KOUPACÍCH SUDŮ A VAN

Není dovoleno používat koupací sud bez seznámení s návodem k obsluze !!!

 • Podnikatel Radek Hrčka není zodpovědný za používání koupacích sudů. Koupání v sudu provádí každá osoba na vlastní zodpovědnost. Před používáním koupacího sudu se poraďte se svým lékařem, aby vyloučil případné kontraindikace.

 • Je zakázáno dotýkat se rozehřátých kovových součástí koupacího sudu, protože dotek může způsobit popáleniny

Obecná pravidla: Před použitím koupacího sudu byste si měli být jisti, že je pobyt v horké vodě pro Vás bezpečný. V případě sebemenšího podezření, se obraťte na svého lékaře, nebo jiného specializovaného lékaře.

Koupání v horkém sudu by nemělo probíhat na lačno. Naopak, po požití příliš těžkého jídla, byste do horkého sudu měli vstoupit přibližně za dvě hodiny.

Koupání v horkém sudu neprovádějte bezprostředně po namáhavém fyzickém cvičení a namáhavém sportovním výkonu.

Před koupelí, v průběhu a bezprostředně po koupeli nepožívejte alkoholické nápoje.

 1. Nekoupejte se nikdy sami. V průběhu koupele a po koupeli si zajistěte vždy přítomnost alespoň jedné osoby.

 2. Koupací sud je vyroben ze dřeva a stejně jako jiné produkty vyrobené z tohoto materiálu, je náchylný na mechanické poškození a na vznik požáru.

 3. Koupací sud se překrývá víkem v případě jeho neužívání. V průběhu zimních měsíců zajistěte koupací sud tak, aby na víko nepadal těžký sníh, v opačném případě může dojít k propadnutí víka způsobeným těžkou váhou sněhu. Obdobný problém může nastat v případě, že na víko položíte nějaký předmět. Z tohoto důvodu zajistěte koupací sud tak, aby na něm neležely žádné předměty, a aby bylo zajištěno, že na něj žádné předměty a podobné věci nemohou ani samovolně spadnout.

 4. Koupací sud je vybavený policí, která má nosnost max. do 10 kg a schody, které mají nosnost max. 110 kg. V případě, že bude zjištěno, že došlo k porušení max. povolené nosnosti daných součástí sudu, tak upozorňujeme, že výrobce za takovou vadu neodpovídá a reklamace bude z tohoto důvodu zamítnuta.

 5. Koupací sud musí být ustaven na pevném povrchu, který svou pevností zaručuje, že nedojde ke zvětšení náklonu. Správně vyrovnaný sud má náklon 1-2% směrem k výpusti vody ze sudu. V případě, že bude koupací sud umístěn na nerovném povrchu nebo dojde ke špatné manipulaci se sudem, tak může dojít k propadnutí sudu, na což se taktéž nevztahuje záruka.

 6. Před zatápěním v ohřívacím kotli, musí být ohřívací kotel zcela ponořen ve vodě. V opačném případě může dojít k poškození kotle, který se může projevit vadou v podobě prasknutí kamen ve sváru. U externích a integrovaných kotlů, musí být pod hladinou vody oba otvory propojující kotel s koupacím sudem. Dbejte na to, aby byly oba otvory volně průchozí!!! Těmito otvory proudí voda, která ochlazuje ohřívací kotel. Pokud by voda neproudila, může dojít k poškození kotle! V případě, že dojde ke spuštění hydromasážní či elektrického vytápění bez vody v sudu, tak může dojít k přehřátí nebo úplnému zničení čerpadla, na což se taktéž nevztahuje záruka.

 7. Povolené palivo k ohřívání vody v sudu je výhradně dřevo. Doporučujeme používat proschlé smrkové, bukové a dubové dřevo. Dále pak habr a podobné dřevo, nebo dřevěné brikety. Použití jiného typu dřeva nebo paliva je zakázáno. V opačném případě neodpovídáme za vadu způsobenou používáním špatného paliva, které může způsobit např. ucpání komínu nebo závady na kamnech, roštu apod.

 8. V průběhu zatápění a přikládání do ohřívacího kotle používejte vždy ochranné pomůcky – brýle, rukavice a vhodný oděv.

 9. Popel z ohřívacího kotle vybírejte vždy po třetím použití sudu, případně dle potřeby.

 10. Teplota je regulována pootevřením dvířek, případně přisávacími regulovatelnými mřížkami.

 11. Optimální a bezpečná teplota vody v sudu je doporučena mezi 35 až 42°C. Čas pobytu v sudu je individuální. Pobyt nesmí být ale příliš dlouhý. Může být nebezpečný pro Vaše zdraví. Ohledně zdraví se poraďte se svým ošetřujícím lékařem.

 12. Teplota vody v sudu nesmí překročit 50°C. Může dojít k poškození vložky sudu v podobě „bublinek/puchýřků a prasklinek“ na povrchu vložky, na závady způsobené přetopením sudu nad 50 °C se nevztahuje záruka.

 1. Doporučené pH pro Váš koupací sud je mezi 6.8 a 7.2. Doporučuje se PH měřit pomocí některých testovacích proužků, protože můžete přidávat přísady ke zvýšení nebo snížení hodnoty. Rozsah pH je od 0 (velmi kyselý) 7 je neutrální a až 14 (velmi alkalický). Pokud je vaše voda příliš kyselá, způsobí degradaci některých kovových částí v sudu a podráždí pokožku, pokud je příliš zásaditá, způsobí skvrny a usazeniny.  Hodnota pH musí být v rozmezí, aby bylo možné efektivně používat jiné chemikálie a bezpečně se koupat

 2. V případě mrazů, pokud sud nepoužíváte, je nutné vodu vypustit, aby nezamrzla a nepoškodila sud. Po vypuštění nechat ještě alespoň 1 minutu foukat vzduchový systém Jacuzzi. Kompresor vyfouká systém a nehrozí zamrznutí vody v něm. Po vypuštění nechejte vývody na filtraci a vypouštěcí ventil otevřeny, aby nezamrzly. V opačném případě může dojít k zamrznutí sudu, který může způsobit jeho poškození, na což se taktéž nevztahuje záruka.

 3. Aby byla udržena čistota vody a hygienické normy, použijte chemické přípravky jako OXY chemie, nebo bez chlorová chemie. Postupujte dle návodu od výrobce a přizpůsobte dávkování obsahu vody v sudu. Nepoužívejte chlor, při nesprávném dávkování poškodí trysky a vývody na filtraci– nevztahuje se záruka. Objem vody v sudu je 1250 litrů.

 4. Minimálně jednou za rok, nejlépe častěji, podle četnosti používání sudu, je nutné vnitřní část sudu vyčistit dezinfekčním přípravkem. Při nesprávném používání a čištění trysek může dojít k ucpání trysek nečistotami a tím jejich poškození, což může způsobit i spálení kompresoru nebo čerpadla. Z tohoto důvodu je nutné postupovat v souladu s návodem výrobce a prodejce, abyste předešli vzniku případných závad.

 5. Vnější část sudu ošetřujte vhodným přípravkem na dřevo – impregnací obsahující olej, nebo teflon. Lze také použít odpovídající impregnaci na dřevo určenou pro venkovní použití. (Olej na dřevěné terasy). Upozorňujeme však, že pro případ, že by došlo k jakémukoliv mechanickému poškození dřevěných lamel způsobeným zásahem třetí osoby, tak se na danou vadu taktéž nevztahuje záruka.

 6. Vnitřní část sudu s fiberglass vložkou ošetřujte pouze přípravky k tomuto určenými, nejlépe mýdlovou vodou. Především čistící prostředky s obsahem chlóru a vysokým obsahem kyselin mohou poškodit povrchovou úpravu vložky sudu a některých kovových částí.

 7. Není dovoleno zatápět v sudu a následně jej ponechat bez dozoru. Po ukončení koupele byste si měli ověřit, že v kamnech již není oheň, aby nemohl vzniknout požár.

 8. Není dovoleno v koupacím sudu nebo vaně se pohybovat v obuvi a s ostrými předměty, jelikož by mohlo dojít k poškození sudu. Současně je zakázáno i jakýkoli způsob skákání do koupacího sudu nebo vany. V opačném případe nebude reklamace uznána.

 9. Koupací sudy a vany je možné využívat pouze pro domácí užití a nejsou tedy vhodné pro komerční užívání např. v hotelu, wellness centru či v jiném provozu apod. Na výrobky určené pro komerční užití se vztahují příslušné právní předpisy týkající se zejména hygieny apod.

 10. Masážní systémy (bublinková masáž a hydromasáž) lze používat po dobu max 30-ti minut. Poté musejí být vypnuty po dobu 30-ti minut a až po uplynutí této doby mohou být opětovně zapnuty. Nedoporučujeme spouštět oba systémy najednou, ale střídat. Tímto se vyhnete vypnutí obou systémů najednou z důvodu přehřátí.

 11. Sůl je možné sypat pouze do koupacích sudů a van k tomu určených. Povoleno je užívat pouze sůl, která je určena do koupacích sudů a van. Nelze do sudu nasypat běžnou kuchyňskou sůl. V opačném případě může dojít k zanesení trysek a jiným dalším vadám, na což se nevztahuje reklamace.

 1. Koupací sud nenapouštějte úplně po horní hranu vložky, ale cca 12 cm pod tuto hranu a po každém koupání a také při vypuštění sudu nechejte vzduchovou masáž Jacuzzi 1-2min běžet, aby vyfoukala vodu z potrubí a sifonu. V mrazivých dnech by voda při nevyfoukáni zamrzla a poškodila systém, v letních dnech by voda zahnívala a nepříjemně zapáchala.

 2. Zajistěte bezpečnost dětí v sudu a jeho blízkosti. Nikdy nenechávejte děti v sudu samotné.

 3. Závěrem chceme uvést, že je zakázáno provádět jakékoli neodborné zásahy nebo úpravy jakýchkoli součástí či komponentů koupacích sudů. Koupací sud je vyroben na zakázku každého zákazníka a montáž a jakékoli úpravy vyžadují odborné znalosti. Úpravy Vašeho sudu může provádět výhradně Váš prodejce. V opačném případě ztrácíte právo reklamovat zboží v zákonné lhůtě. Vyvarujte se tedy prosím jakýmkoli zásahům do Vašeho sudu přenechte úpravy na nás.

 4. Detailní návod a další rady jak zprovoznit sud a jak se o něj strat nalezte také na našich webových stránkách zde https://www.koupacisudyavany.cz/faq/.

 5. Svým podpisem potvrzujte, že jste byl seznámen s obsluhou zakoupeného sudu či vany.

 

 

Převzal dne……………………….Příjmení…………………………….Podpis……………………..

Cart
 • No products in the cart.