Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELE

 

pokud nakupujete jako podnikatel, jsou pro vás platné Obchodní podmínky pro podnikatele.

 

Radek Hrčka, fyzická podnikající osoba na základě živnostenského oprávnění

IČ: 07414072

se sídlem Žabeňská 949, 73921 Paskov

email: info@koupacisudyavany.cz

telefon:+420 777 043 613

www.koupacisudyavany.cz

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese koupacisudyavany.cz.

 

 1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“ nebo „VOP“) obchodní společnosti fyzické podnikající osoby Radka Hrčky, IČ: 07414072, se sídlem Žabeňská 949, 73921 Paskov(dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese https://www.koupacisudyavany.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při nákupu zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Na tyto prodávající se vztahují Obchodní podmínky pro podnikatele.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít i v jiném než českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Dnem zveřejnění nových VOP se ruší platnost předchozích VOP.

 

 1. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku upravující vyvratitelnou domněnku, že návrh prodávajícího na uzavření smlouvy je návrhem s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele, se tak nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, vlastnostech zboží v rozsahu odpovídajícím použitému prostředku komunikace na dálku a povaze zboží, a to včetně i uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, včetně orientačního času dodání. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží včetně času dodání uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Tyto informace se však můžou lišit v závislosti na poptávaném zboží a jeho specifikaci u prodávající. Běžná dodací doba nabízeného zboží je většinou 3-5 týdnů, Prodávající ve většině případů vyrábí zboží na míru pro každého kupujícího zvlášť, proto konkrétní podmínky týkající se času dodání a způsobů dopravy budou dohodnuty vždy mezi účastníky kupní smlouvy.

2.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • 2.4.1. objednávaném zboží + konfigurace volitelných vlastností zboží podle vybraného výběru(objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • 2.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • 2.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Přidat do košíku“ a následně na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

2.7. Uzavření kupní smlouvy může proběhnout i prostřednictvím emailové komunikace, jelikož zboží je vyráběno převážně na zakázku každého kupujícího. Kupující může prostřednictvím webového rozhraní kontaktovat prodávajícího nezávaznou poptávkou, a to kliknutím na tlačítko „nezávazná objednávka“, kde kupující uvede své jméno a příjmení, emailovou adresu, telefonní číslo ablížíšpopis poptávaného zboží, jeho vlastnosti a provedení. Na nezávaznou poptávku bude prodávající reagovat prostřednictvím emailové schránky, kde zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu nezávazný nabídku se specifikací poptávaného zboží nebo zodpoví položené dotazy kupujícího, pokud kupující položí pouze na prodávajícího dotaz.

2.8. Prodávající může v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, čas dodání) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, kterou uvedl v objednávce nebo prostřednictvím které probíhala komunikace mezi prodávajícím a kupujícím ohledně uzavření kupní smlouvy. V případě, že probíhá uzavření smlouvy prostřednictvím emailová komunikaci, tak kupní smlouva je uzavřena taktéž v okamžiku, kdy prodávající akceptuje objednávku kupujícího.

2.10. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

2.11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí kupující sám, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká případně smluvní přepravy.

2.12. Nabízené zboží prodávajícího je primárně určeno k odborné montáži a je prodáváno spotřebiteli za účelem, aby montáž provedla vyškolená odborná osoba. Takové zboží není nabízené k montáži/instalaci ze strany spotřebitele. Montáž ve většině případů provádí prodávající. Pokud provádí montáž sám kupující, tak se kupní smlouvou zavázal, že provede montáž takového zboží odbornou osobou a současně se zavázal, že montáž bude provedena v souladu s pokyny prodávajícího. V opačném případě, se práva z vadného plnění či záruka za jakost nevztahuje na závady vzniklé neodbornou manipulací, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením či neodbornou opravou.

2.13. Současně prodávající informuje kupujícího, že nabízené zboží je možné využívat pouze pro domácí užití a není tedy vhodné ke komerčnímu užití např. v hotelu, wellness centru či v jiném provozu apod. Na výrobky určené pro komerční užití se vztahují příslušné právní předpisy týkající se zejména hygieny.

 

 1. Cena zboží platební podmínky, sleva z kupní ceny

3.1. Cenou za služby a produkty se rozumí cena uváděná na webových stránkách, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak nebo např. pokud uzavření kupní smlouvy probíhá prostřednictvím emailové komunikace, kdy v tomto případě je kupní cena uvedena v emailové komunikaci.

3.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.1409879000/2700, vedený u UniCredit Bank, a. s. (dále jen „účet prodávajícího“);
 • hotovostně při převzetí zboží.

3.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.4. V případě, že je zboží ve slevě, tak prodávající informuje kupujícího o nejnižší ceně výrobku, za kterou jej prodávající nabízel a prodával v době třiceti (30) dnů před poskytnutím samotné slevy z kupní ceny. V případě, že se začal výrobek nabízet a prodávat v kratší době než 30 dnů, tak prodávající informuje kupujícího o nejnižší ceně výrobku do okamžiku poskytnutí slevy. V případě, že prodávající zvyšuje cenu z kupní ceny postupně, tak informuje kupujícího o výši nejnižší kupní ceny v době 30 dnů před prvním poskytnutím slevy z kupní ceny. Takovou nejnižší cenou dle tohoto bodu bude znamenat původní cena (na webu typicky vyobrazena v rámci informování o slevě jako přeškrtnutá). Tatoinformace bude poskytnuta kupujícímu u každého zalistovaného produktu. Do výpočtu původní ceny se nezohledňují individuální cenová zvýhodnění a cenová zvýhodnění, která nejsou zahrnuta přímo v aktuální prodejní ceně daného zboží (tj. nejsou poskytovány automaticky a plošně jako např. slevové kódy).

3.5. Prodávající může požadovat po kupujícím uhrazení zálohy.

3.6. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů (čtrnácti dnů) od uzavření kupní smlouvy.

3.7. V případě bezhotovostní platby by kupujícíměl uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V opačném případě totiž bude pro prodávajícího složité, aby platbu s objednávkou spároval, což může mít vliv i na čas doručení. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.8. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. V tomto případě se ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.9. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.10. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu a zašle ji kupujícímu na jeho emailový kontakt uvedený v objednávce. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu bude předán kupujícímu při převzetí zboží nebo bude zaslána v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího

 

 1. Odstoupení od smlouvy a výměna

4.1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li prodávající v prodlení s poskytnutím služeb či zbožíza podmínek uvedených v bodě 5.5. VOP.

4.2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupitod smlouvy

 1. a) o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,
 2. b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 3. c) o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 4. d) o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
 5. e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 6. f) o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,
 7. g) o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,
 8. h) o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období,

4.3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.2 či o jiný případ stanovený v ust. § 1837 občanského zákoníku, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a 2 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to bez udání důvodů ve lhůtě čtrnácti (14) dnů.

4.4. Je-li předmětem závazku koupě zboží, končí 14denní lhůta pro odstoupení od smlouvy uplynutím čtrnácti dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba

 1. od dopravce převezeme zboží,
 2. nebo převezme poslední kus zboží, v případě, že objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
 3. nebopřevezme poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí,
 4. nebo převezme první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v bodě 4.4.

4.5.Kupující může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněním vůči prodávajícímu. Pro účely rychlejšího vyřízení doporučujeme odstoupení od smlouvy zaslat písemně na adresu sídla nebo prostřednictvím elektronické emailové komunikace na email info@koupacisudyavany.cz.Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

4.6. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.3. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující v tomto případě zašle nebo předá prodávajícímu zboží, které od něj obdržel, a to bez zbytečného dokladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Lhůta je zachována, pokud kupující odešle prodávajícímu zboží zpět před uplynutím lhůty v předchozí větě.

4.7.Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.8. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.3VOPvrátí prodávajícíbez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, kupujícímuvšechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání přijaté od kupujícího, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.Náklady na dodání zboží vrátí prodávající kupujícímu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než obdrží zboží od kupujícího nebo že mu kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

4.9. Odstoupil – li kupující od smlouvy, zanikají automaticky závazky ze všech vedlejších smluv k témuž okamžiku jako závazek ze smlouvy hlavní bez nákladů pro kupujícího s výjimkou nákladů stanovených zákonem dle ust. § 1836a občanského zákoníku. Vedlejší smlouvou se rozumí smlouvy, jejímž předmětem je plnění související s plněním poskytovaným na základě smlouvy hlavní, a toto plnění je poskytována prodávajícím nebo třetí osobou na základě ujednání mezi touto osobou a prodávajícím.

4.10. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

4.11. Při odstoupení od smlouvy by zboží měl kupující vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.Kupující při vrácení zboží odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

4.12.Pro odstoupení od smlouvy může kupující použít následující formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který je současně přílohou k těmto Obchodním podmínkám:

 

– Adresát Radek Hrčka, IČ: 07414072, se sídlem Žabeňská 949, 73921 Paskov

-Oznamuji/oznamujeme, že tímto odstupuji/odstupujeme od kupní smlouvy tohoto zboží_______________________

– Datum objednání ___________/datum obdržení___________ zboží

– Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů ____________________, kteří odstupují od kupní smlouvy

– Adresa spotřebitele/spotřebitelů______________________

– Podpis spotřebitele/spotřebitelů____________________ (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

– důvod pro odstoupení od smlouvy (není nutno vyplňovat) ___________________________

– Datum ___________________

4.13. Pokud kupující využije pro odstoupení formulář uvedený v předchozím bodě, tak prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, v textové podobě přijetí takového formuláře.

4.14. Kupující, jehož právo bylo nekalou obchodní praktikou dotčeno, může odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 90 ode dne uzavření kupní smlouvy nebo může požadovat přiměřené snížení ceny v rozsahu odpovídajícím povaze a závažnosti nekalé obchodní praktiky. Otázku nekalé obchodní praktiky upravuje potom blíže zákon o ochraně spotřebitele.

4.15. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s kupujícím ve lhůtě 14 dnů ode dne přijetí objednávky kupujícího, pokud: i) se již zboží nevyrábí, ii) se již zboží nedodává, iii) se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, nebo iv) se u zboží na internetových stránkách prodávajícího zobrazuje zjevně mylná cena, (tj. ceny zjevně jiné, než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). V případě, že kupující zaplatil již část kupní ceny nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět. Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř; o jednu cifru nižší cena (např. při udávání ceny „vypadne“ jedna číslice); zjevně nízká cena zboží (např. o 50 % nižší cena, než je pro tento druh a typ zboží obvyklé, aniž by u zboží bylo uvedeno, že se jedná o výprodej či o jinou slevovou akci); a jiné zjevné chyby v psaní, zjevné chyby v popisu zboží, obrázku atd.

4.16. V případě odstoupení od smlouvy je kupujícímu doporučeno, aby odeslání či přistavení zboží prodávajícímuavizovalpředem v dostatečném předstihu tak, aby mohl prodávající zajistit pověřenou osobu, aby zboží od kupujícího či přepravce převzala. Současně se účastníci smlouvy můžou domluvit na jiném způsobu, místě předání a hrazení nákladů při vrácení zboží. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

 

 1. Přeprava a dodání zboží

5.1. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.3. Při převzetí zboží od přepravce je kupujícímu doporučeno, aby zkontroloval neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámil přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky je kupujícímu doporučeno, aby zásilku od přepravce nepřevzal. Pokud zjistí zákazník poškození či jiné nesrovnalosti až po převzetí zásilky, měl by o tom neprodleně kontaktovat prodávajícího, aby věc mohl být urychleně vyřešena. V případě, že je prováděna montáž ze strany prodávajícího nebo zboží přímo doručeno prodávajícím, tak je kupující povinen si zboží při převzetí náležitě prohlédnout a případné zjevné vady uplatnit ihned, v opačném případě již nebude k uplatněným zjevným vadám přihlíženo v souladu s pravidly uvedenými v občanským zákoníku.

5.4. Objednané zboží bude kupujícímu dodáno podle skladových zásob prodávajícího, a to v čase uvedeném u konkrétního nabízeného zboží. Kupující tímto bere na vědomí, že většina nabízeného zboží ze strany prodávajícího je vyráběna na zakázku pro konkrétního kupujícího podle jeho požadavků a z tohoto důvodu se odvíjí čas dodání podle daného typu zboží. Je – li prodávající v prodlení s odevzdáním věci, může kupující od kupní smlouvy odstoupit, nesplní – li prodávající svou povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu kupující poskytl. Kupující může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že prodávající odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření smlouvy anebo kupující sdělil prodávajícímu před uzavřením smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné. Prodávající vrátí bez zbytečného odkladu po odstoupení od smlouvy kupujícímu všechna peněžitá plnění, která kupující podle smlouvy uhradil.

5.5. V případě, že má prodávající kupujícímu zboží odeslat, je kupujícímu zboží odevzdáno v okamžiku, kdy jej kupujícímu nebo jím určené osobě předá dopravce. Pokud dopravce určil kupující, aniž byl prodávajícím nabídnut, tak je zboží kupujícímu odevzdáno v okamžiku, kdy jej prodávající předá tomuto dopravci. Práva kupujícího vůči dopravci nejsou tímto dotčena.

5.6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

 1. Odpovědnost za vady, reklamace a záruka za jakost

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku).

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

6.2.1.        odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

6.2.2         je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a

6.2.3.        je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

Prodávající dále odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností

6.2.4.        je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

6.2.5.        věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

6.2.6.        je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a

6.2.7.        věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

6.3. Prodávající není vázán veřejným prohlášením podle bodu 6.2.5. prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv.

6.4. Ujednání obsažená v bodě 6.2.4., 6.2.5., 6.2.6. a 6.2.7. se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

6.5. Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající.

6.6. Kupující může vytknout vadu, která se na zboží projeví v dobědvou (2) let ode dne převzetí zboží, s výjimkou koupě použitého zboží, u kterého je možné vytknout vadu zboží, dojednoho (1) roku ode dne převzetí zboží. Kupující nemá práva z vadného plnění v následujících případech:

 1. a) vadu zboží způsobil sám kupující
 2. b) u použité věci na vadu odpovídající míře jejího předchozího používání
 3. c) zboží bylo poškozeno opotřebením věci způsobené její obvyklým užíváním

6.7. Právo z vadného plnění začíná běžet převzetím zboží zákazníkem, a tato doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat, zejména v případě, kdy je zboží ve vyřizování reklamace. (Jinými slovy řečeno, do celkové doby zákonné odpovědnosti prodávajícího za vady nebo záruční doby se nezapočítává časový úsek od uplatnění reklamace až do okamžiku vyrozumění o jejím vyřízení.)V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta k uplatnění práva z vadného plnění, rozhodující je lhůta začínající běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

6.8. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vada vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

6.9.Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná – li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy (zjevná vada).

6.10.V případě, že je zboží vadné, může kupující požadovat po prodávajícím odstranění vady, a to buď

 1. dodáním nového zboží bez vady nebo
 2. opravou zboží

6.11.Volba způsobu odstranění vady podle bodu 6.10. je na kupujícím, ledaže jím zvolený způsob pro odstranění vady je nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. Zda je odstranění vady nemožné nebo nepřiměřeně nákladné se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

6.12. Prodávající může kupujícímu odmítnout vadu na zboží odstranit, je – li odstranění vady nemožné nebo nepřiměřené nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

6.13.V případě, že je zboží vadné, může také kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od kupní smlouvy odstoupit, pokud

 1. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s ujednáním v předchozím bodězejména 6.10.,6.11.,6.12,
 2. se vada projeví opakovaně,
 3. je vada podstatným porušením smlouvy (Podstatným porušením smlouvy je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.), nebo
 4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

6.14. Přiměřená sleva dle bodu 6.13. se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.

6.15. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná.

6.16.Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

6.17. Práva z vadného plnění (reklamaci zboží) může kupující uplatnit jakýmkoli jednoznačným prohlášením vůči prodávajícímu, zejména na e – mailovou adresu podávajícího: info@koupacisudyavany.cz, poštou na adresu sídla prodávajícího nebo na adresu jedné z provozoven prodávajícího nebo osobně na adrese sídla či jedné z provozoven prodávajícího.

6.18. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo z vadného plnění uplatnil (datum reklamace), co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro jeho informování o vyřízení reklamace.

6.19. Reklamované zboží je potřeba zaslat nebo doručit prodávajícímu ve vhodném obalu, aby se zabránilo případnému poškození zboží, s popisem závady a kopií prodejního dokladu (faktury), případně jiným dokument, kterým lze prokázat nákup zboží u prodávajícího (např. výpis z bankovního účtu, potvrzení o převzetí zásilky od přepravce apod.), a to na adresu sídla nebo jedné z provozoven. Kupujícímu je doporučeno, aby odeslání či přistavení zboží prodávajícímu avizoval předem v dostatečném předstihu tak, aby mohl prodávající zajistit pověřenou osobu, aby zboží od kupujícího či přepravce převzala. Současně se účastníci smlouvy můžou domluvit na jiném způsobu, místě předání a hrazení nákladů při vrácení zboží. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

6.20. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy kupující oznámil prodávajícímu uplatnění práv z vadného plnění.

6.21. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Lhůta počíná běžet od doručení zboží prodávajícímu. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Rozhodnutí o reklamaci znamená vydání vyjádření, zda je dle prodávajícího reklamace oprávněná, či nikoli a jakým způsobem bude vada zboží řešena včetně odůvodnění.

6.22. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Vyřízení reklamace znamená opravu zboží, popřípadě výměnu zboží či vrácení finančních prostředků při uplatnění slevy z kupní ceny či odstoupení od smlouvy. V případě, že nebude reklamace vyřízena ve lhůtě třiceti (30) dnů může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

6.23.Prodávající je povinen kupujícího o vyřízení reklamace informovat. Prodávající vystaví kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně jiném způsobu vyřízení reklamace, včetně odůvodnění případného zamítnutí reklamace.

6.24. Kupující bere na vědomí, že prodávajícímu při uplatnění reklamace poskytne součinnost potřebnou pro vyřízení jeho reklamace, aby reklamace mohla být včas vyřešena.

6.25. Pokud kupující nepřevezme zboží, na kterém byla vada odstraněna, v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměn o možnosti si zboží převzít, tak si může prodávající účtovat úplatu za uskladnění ve výši obvyklé.

6.26. Nad rámce zákonných práv z vadného plnění může prodávající poskytnout kupujícímu záruku za jakost dle § 2113 občanského zákoníku. Záruka za jakost vzniká prohlášením poskytovatele záruky, kdy poskytovatel zaručuje, že si věc po určitou dobu při obvyklém použití uchová své funkce a výkonnost, v tomto případě platí, že má kupující ze záruky alespoň právo na dodání nové věci bez vad nebo na opravu věci. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti na obalu. Prodávající jako poskytovatel záruky vydá v tomto případě kupujícímu nejpozději při převzetí zboží záruční list v textové podobě.

 

 1. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícímu.

7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3.Plní – li prodávající kupujícímu něco bez objednávky a ujal-li se kupující držby, hledí se na kupujícího jako na poctivého držitele. Kupující nemusí na své náklady prodávajícímu nic vracet, ani ho o tom vyrozumět. To neplatí u čl. 4.10. a 4.11. VOP.

7.4.Prodávající neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění.

7.5. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů podle ustanovení § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, kterým je:

 

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web pro podání návrhu na mimosoudní řešení sporu včetně souvisejících informací: http://adr.coi.cz

 

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

7.6. Dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele a občanským zákoníkem provádí České obchodní inspekce s výjimkou dozoru uvedené v ust. § 23a až 23c zákona o ochraně spotřebitele, kdy dozor nad dodržováním vybraných povinností provádí jiný správní orgán.

7.7. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.8. Kupující může uplatnit stížnost vůči prodávajícímu např. prostřednictvím jeho kontaktního emailuinfo@koupacisudyavany.cz, kdy v tomto případě informaci o vyřízení stížnosti prodávající zašle kupujícímu na jeho elektronickou poštu nebo se může kupující obrátit se stížností i na orgán dohledu nebo státního dozoru.

7.9. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.10. V případech, kdy prodávající poskytuje prostřednictvím svého webového rozhraní přístup ke spotřebitelským recenzím, kterou provedli jiní kupující, kteří výrobek nebo službu skutečně použili nebo si zakoupili, tak prodávající tímto informuje kupujícího, že veškeré takto udělené recenze pocházejí od kupujících, kteří si dané zboží u něho skutečně zakoupili. Prodávající v rámci kontrolního mechanismu na svém webovém rozhraní zaznamenává pouze ověřené recenze. Přidat recenzi může pouze kupující, který má na daný produkt vytvořenou a již uhrazenou objednávku.

 

 1. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 

8.1. Prodávající tímto informuje kupujícího, že v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy na zboží vystupuje prodávající, jakožto správce osobních údajů, které mu jsou poskytnuty, nebo které získal v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, tyto osobní údaje prodávající zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), zák. č. 110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů a dalšími příslušnými právními předpisy. Bližší informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech naleznete na https://www.koupacisudyavany.cz/gdpr/

8.2. Kupující bere na vědomí, že správce zpracovává osobní údaje, které mu kupující poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal v souvislosti s plněním objednávky kupujícího. Zejména se jedná o tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty (e-mail), telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3. Osobní údaje kupujícího jsou zpracovány za účelem plnění smlouvy. V případě, že kupující zakládá u prodávajícího uživatelský účet, bere kupující na vědomí, že jeho osobní údaje jsou dále zpracovány i za účelem vedení tohoto účtu.

8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

8.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, a to za účelem plnění kupní smlouvy (zejména se jedná o dopravce) či splnění zákonných povinností (např. externí účetní firma apod.).

8.6. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Kupující potvrzuje, že byl seznámen se svými právy týkající se zpracování jeho osobních údajů a se způsobem zpracování osobních údajů prodávajícím. Veškerá práva, jež má kupující v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů jsou uvedeny v Informaci o zpracování osobních údajů na webové stránce uvedené v bodě 8.1. těchto podmínek.

 

 1. Zasílání obchodních sdělení, ukládání Cookies

9.1. Kupující je oprávněn udělit souhlas se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Tento souhlas může kupující kdykoli odvolat.

Prodávající je oprávněn na základě oprávněného zájmu zasílat obchodní sdělení stávajícímu zákazníku týkající se vlastních či obdobných výrobků či služeb prodávajícího.

9.2. Cookies jsou malé datové soubory, které se ukládají do zařízení kupujícího. V některých případech jsou cookies nezbytné, jinak by webová stránka nefungovala správně – tyto cookies nelze omezit. Pokud s ukládáním nezbytných cookies kupující nesouhlasí, je povinen opustit webovou stránku (e-shop). Další ukládání cookies (reklamní, analytické, reklamní) je již volitelné, a kupující je oprávněn uložit vlastní nastavení ukládání cookies na jeho zařízení. V nastavení cookies může kupující kdykoli provézt změnu, a to zde www.koupacisudyavany.cz nebo prostřednictvím kontaktních údajů na prodávajícího.

 

 1. Doručování

10.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím v objednávce nebo, ze které kupující s prodávajícím komunikoval.

 

 1. Závěrečná ustanovení obchodních podmínek

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě po dobu nejméně 5 let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů a není přístupná třetím nezúčastněním stranám.

11.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

11.5. Ostatní závazkové vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

11.6. Veškeré právní vztahy a případné spory mezi smluvními stranami se řídí českým právem. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se v souladu s čl. 6 této smlouvy neuplatní.

11.7.Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti zveřejněním, tj. dne 19.3.2024

 

Cart
 • No products in the cart.