Obchodní podmínky pro podnikatele

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE

 

Pokud nakupujete jako spotřebitel – tedy koncový zákazník, platí pro vás Obchodní podmínky pro spotřebitele

 

Radek Hrčka, fyzická podnikající osoba na základě živnostenského oprávnění

IČ: 07414072

se sídlem Žabeňská 949, 73921 Paskov

email: info@koupacisudyavany.cz

telefon:+420 777 043 613

www.koupacisudyavany.cz

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese koupacisudyavany.cz.

 

 1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“ nebo „VOP“) fyzické podnikající osoby Radka Hrčky, IČ: 07414072, se sídlem Žabeňská 949, 73921 Paskov (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese https://www.koupacisudyavany.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Tyto obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.Na smlouvy uzavírané se spotřebitelem se neuplatní tyto obchodní podmínky, ale Obchodní podmínky pro spotřebitele.

1.3. Podnikatelem je dle ust. § 420 Občanského zákoníku je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely ust. § 1963 Občanského zákoníku se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít i v jiném než českém jazyce.

1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 1. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku upravující vyvratitelnou domněnku, že návrh prodávajícího na uzavření smlouvy je návrhem s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele, se tak nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.2. Čas dodání a způsob a náklady na dopravu budou dohodnuty s kupujícím při uzavření kupní smlouvy.

2.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • 2.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • 2.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • 2.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.6. Uzavření kupní smlouvy může proběhnout i prostřednictvím emailové komunikace, jelikož zboží je vyráběno převážně na zakázku každého kupujícího. Kupující může prostřednictvím webového rozhraní kontaktovat prodávajícího nezávaznou poptávkou, a to kliknutím na tlačítko „nezávazná objednávka“, kde kupující uvede své jméno a příjmení, emailovou adresu, telefonní číslo a blížíš popis poptávaného zboží, jeho vlastnosti a provedení. Na nezávaznou poptávku bude prodávající reagovat prostřednictvím emailové schránky, kde zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu nezávazný nabídku se specifikací poptávaného zboží nebo zodpoví položené dotazy kupujícího, pokud kupující položí pouze na prodávajícího dotaz.

2.7. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Kupující je povinen prokázat, že je podnikatelem, a to zadáním platného identifikačního čísla do objednávky.

2.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, kterou uvedl v objednávce.

2.10. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

2.11. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

2.12. Veškeré zboží nabízení prodávajícím je primárně určeno k odborné montáži, kdy montáž musí provést vyškolená odborná osoba.

2.13. Současně prodávající informuje kupujícího, že nabízené zboží je možné využívat pouze pro domácí užití a není tedy vhodné jej využívat pro komerční užívání např. v hotelu, wellness centru či v jiném provozu apod.Na výrobky určené pro komerční užití se vztahují příslušné právní předpisy týkající se zejména hygieny.

 

 1. Cena zboží a platební podmínky

3.1. Cenou za služby a produkty se rozumí cena uváděná na webových stránkách, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.1409879000/2700, vedený u UniCredit Bank, a. s. (dále jen „účet prodávajícího“);
 • hotovostně při převzetí zboží.

3.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.

3.4. Prodávající může od kupujícího požadovat zálohu zboží.

3.5. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů (čtrnácti dnů) od uzavření kupní smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

3.6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.8. Prodávající vystaví i ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu a předá fakturu při převzetí zboží kupujícímu nebo ji ašlev elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

 1. Odstoupení od smlouvy

4.1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li prodávající v prodlení s poskytnutím služeb či produktů více jak 1 měsíce od dohodnutého termínu poskytnutí produktů či služeb. Délka prodlení je stanovena s ohledem na skutečnost, že nabízené výrobky jsou vyráběny na zakázku a přání každého kupujícího.

4.2. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy jen na základě ust. upravených v Občanském zákoníku.

4.3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

4.4. Byl-li společně se zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran účinnosti. Darovací smlouva je v daném případě uzavíraná s rozvazovací podmínkou.

4.5. V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen přistavit zboží prodávajícímu na adresu Místecká 378, 73921 Paskov, a to na náklady kupujícího, pokud se účastníci smlouvy nedohodnou jinak. Kupující nemá nárok po prodávajícím požadovat žádné náklady vynaložené v souvislosti s odstoupením spojené. Současně je kupující povinen avizovat čas přistavení zboží na uvedenou adresu kupujícího v dostatečném předstihu (alespoň 24 hodin předem) tak, aby mohl prodávající zajistit pověřenou osobu, aby zboží od kupujícího převzala.

4.6. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s kupujícím ve lhůtě 1 měsíců ode dne přijetí objednávky kupujícího, pokud: i) se již zboží nevyrábí, ii) se již zboží nedodává, iii) se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, nebo iv) se u zboží na internetových stránkách prodávajícího zobrazuje zjevně mylná cena, (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). V případě, že kupující zaplatil již část kupní ceny nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět. Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř; o jednu cifru nižší cena (např. při udávání ceny „vypadne“ jedna číslice); zjevně nízká cena zboží (např. o 50 % nižší cena, než je pro tento druh a typ zboží obvyklé, aniž by u zboží bylo uvedeno, že se jedná o výprodej či o jinou slevovou akci); a jiné zjevné chyby v psaní, zjevné chyby v popisu zboží, obrázku atd.

4.7.V případě, že bude zboží prodávajícímu vráceno v rámci odstoupení od smlouvy, tak bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o částku za užívání zboží. Tato částka bude určena podle výše obvyklého nájemného v daném čase a místě za užívání stejného nebo obdobného zboží za dané období, kdy měl kupující zboží u sebe a mohl jej využívat(např. obvyklé nájemné za užívání koupacího sudu vynásobené počtem dnů od dodání zboží až po vrácení zboží).

 

 1. Přeprava a dodání zboží

5.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Pokud zjistí zákazník poškození či jiné nesrovnalosti až po převzetí zásilky, je povinen neprodleně kontaktovat prodávajícího.V případě, že je prováděna montáž ze strany prodávajícího nebo přímo prodávající zajišťuje dopravu kupujícímu, tak je kupující povinen si zboží při převzetí náležitě prohlédnout a případné zjevné vady uplatnit ihned při převzetí, v opačném případě již nebude k uplatněným zjevným vadám přihlíženo v souladu s pravidly uvedenými v občanským zákoníku.

5.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

 1. Odpovědnost za vady a záruka

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

6.2. Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

6.3. Prodávající plní vadně, zejména

 1. a) poskytne-li předmět plnění, který nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti,
 2. b) neupozorní-li na vady, které předmět plnění má, ač se při takovém předmětu obvykle nevyskytují,
 3. c) ujistí-li kupujícího v rozporu se skutečností, že předmět plnění nemá žádné vady, anebo že se věc hodí k určitému užívání, nebo
 4. d) zcizí-li cizí věc neoprávněně jako svoji.

6.4. Věc je vadná, nemá-li vlastnosti stanovené v § 2095 a § 2096 občanského zákoníku. Plyne-li z prohlášení prodávajícího nebo z dokladu o předání, že prodávající dodal menší množství věcí, nevztahují se na chybějící věci ustanovení o vadách.

6.5. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

6.6. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy, tedy jedná – li se o zřejmou vadu. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

6.7. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

6.8. Kupující musí u prodávajícího vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost věc prohlédnout a vadu zjistit, a to buď označením vady nebo oznámením, jak se projevuje.

6.9. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

6.10. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

 1. a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 2. b) na odstranění vady opravou věci,
 3. c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 4. d) odstoupit od smlouvy.

6.11. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo dle první věty včas, má právo volby prodávající.

6.12.Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

6.13. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 1. a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
 2. b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
 3. c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 4. d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

6.14. V případě, že bude zboží prodávajícímu vráceno v rámci odstoupení od smlouvy, tak bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o částku za užívání zboží. Tato částka bude určena podle výše obvyklého nájemného v daném čase a místě za užívání stejného nebo obdobného zboží za dané období, kdy měl kupující zboží u sebe a mohl jej využívat.(např. obvyklé nájemné za užívání koupacího sudu vynásobené počtem dnů od dodání zboží až po vrácení zboží).

6.15.Neoznámí – li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

6.16.Na veškeré zboží je prodávajícím poskytována záruční doba 12 měsíců ode dne převzetí zboží. Záruka se nevztahuje na následující případy:

 1. a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 2. b) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebování, kterou věc měla při převzetí kupujícím,
 3. c) zboží bylo poškozeno běžným opotřebením.

6.17. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem, a tato se případně dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

6.18. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách, kdy kupující právo z vadného plnění může uplatnit na e-mailovou adresu podávajícího: info@koupacisudyavany.cz, poštou na adresu sídla prodávajícího nebo na adresu jedné z provozoven prodávajícího.

6.19. Zboží je nutné při uplatnění práva z vadného plnění následně zaslat nebo doručit ve vhodném obalu, aby se zabránilo případnému poškození zboží, s popisem závady a kopií prodejního dokladu (faktury), případně jiným dokument, kterým lze prokázat nákup zboží u prodávajícího (např. výpis z bankovního účtu, potvrzení o převzetí zásilky od přepravce apod.), a to na adresu Místecká 378, 739 21 Paskov, a to na náklady kupujícího, pokud se účastníci smlouvy nedohodnou jinak. Kupující nemá nárok po prodávajícím požadovat žádné náklady spojené s uplatněním práva z vadného plněné. Současně je kupující povinen avizovat čas přistavení zboží na uvedenou adresu kupujícího v dostatečném předstihu (alespoň 24 hodin předem) tak, aby mohl prodávající zajistit pověřenou osobu, aby zboží od kupujícího převzala.

6.20. Po obdržení reklamace přistoupí prodávající k jejímu vyřízení.

 

 1. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

 1. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

8.1. Prodávající tímto informuje kupujícího, že v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy na zboží vystupuje prodávající, jakožto správce osobních údajů, které mu jsou poskytnuty, nebo které získal v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, tyto osobní údaje prodávající zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), zák. č. 110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů a dalšími příslušnými právními předpisy. Bližší informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech naleznete na https://www.koupacisudyavany.cz/gdpr/.

8.2. Kupující bere na vědomí, že správce zpracovává osobní údaje, které mu kupující poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal v souvislosti s plněním objednávky kupujícího. Zejména se jedná o tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty (e-mail), telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3. Osobní údaje kupujícího jsou zpracovány za účelem plnění smlouvy. V případě, že kupující zakládá u prodávajícího uživatelský účet, bere kupující na vědomí, že jeho osobní údaje jsou dále zpracovány i za účelem vedení tohoto účtu.

8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

8.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, a to za účelem plnění kupní smlouvy (zejména se jedná o dopravce) či splnění zákonných povinností (např. externí účetní firma apod.).

8.6. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Kupující potvrzuje, že byl seznámen se svými právy týkající se zpracování jeho osobních údajů a se způsobem zpracování osobních údajů prodávajícím. Veškerá práva, jež má kupující v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů jsou uvedeny v Informaci o zpracování osobních údajů na webové stránce uvedené v bodě 8.1. těchto podmínek.

 

 1. Zasílání obchodních sdělení, ukládání Cookies

9.1. Kupující je oprávněn udělit souhlas se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Tento souhlas může kupující kdykoli odvolat.

Prodávající je oprávněn na základě oprávněného zájmu zasílat obchodní sdělení stávajícímu zákazníku týkající se vlastních či obdobných výrobků či služeb prodávajícího.

9.2. Cookies jsou malé datové soubory, které se ukládají do zařízení kupujícího. V některých případech jsou cookies nezbytné, jinak by webová stránka nefungovala správně – tyto cookies nelze omezit. Pokud s ukládáním nezbytných cookies kupující nesouhlasí, je povinen opustit webovou stránku (e-shop). Další ukládání cookies (reklamní, analytické, reklamní) je již volitelné, a kupující je oprávněn uložit vlastní nastavení ukládání cookies na jeho zařízení. V nastavení cookies může kupující kdykoli provézt změnu, a to zde www.koupacisudyavany.cz nebo prostřednictvím kontaktních údajů na prodávajícího.

 

 1. Doručování

10.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

 

 1. Závěrečná ustanovení obchodních podmínek

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.3. Ostatní závazkové vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a to konkrétně obecnými ustanoveními o závazcích. Na podnikatelské vztahy se nepoužije úpravu ustanoveních o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem uvedená v ust. § 1810 an. Občanského zákoníku a úprava ohledně zvláštních ustanovení o prodeji zboží v obchodě uvedená v ust. § 2158 an. Občanském zákoníku

11.4. Veškeré právní vztahy a případné spory mezi smluvními stranami se řídí českým právem, kdy místní příslušnost soudu je sjednána u Okresního soudu ve Frýdku – Místku. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se v souladu s čl. 6 této smlouvy neuplatní.

11.5. Veškeré právní vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právem. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 19.3.2024

Cart
 • No products in the cart.